ATUMUN

ATUMUN - Academy of Talented Youth Model United Nations

ATUMUN blev stiftet i 2017 som en forening baseret på frivilligt arbejde med tætte bånd til ATU | Vest.

ATUMUN blev stiftet for at arrangere en årlig ATUMUN konference for elever og alumner fra Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Syd og Midt og for øvrige interesserede elever. 

ATUMUN organiseres i et samarbejde mellem frivillige ATU’ere og ATU | Vest, og det tilstræbes, at der afholdes én årlig konference i løbet af efteråret, der blandt andet tager sigte mod at forberede ATU’s årlige delegation til LIMUN i februar.

Det er ATUMUNs vision at udbrede kendskabet til international politik blandt Akademiet for Talentfulde Unges elever og give eleverne diplomatiske og praktiske erfaringer og værktøjer til at forstå, hvordan internationale problemstillinger og konflikter kan løses.

ATUMUN sigter mod at forbedre ATU’ernes og øvrige deltageres forståelse for internationale problemstillinger ud fra respektive nationale synspunkter. ATUMUN sigter mod at øge deltagernes erfaringer med argumentations-, debat- og forhandlingsteknik i en årlig ATUMUN konference, der i sin udformning sætter fokus på netop at styrke de kompetencer. ATUMUN tilbyder konkret erfaring med kompromissøgning, argumentforståelse, mundtlig og skriftlig argumentation på engelsk, da ATUMUN konferencer afvikles på engelsk. 

ATUMUN sigter mod at give deltagerne konkret viden om, hvordan det internationale politiske system er opbygget og fungerer, kendskab til FN systemets opbygning med forskellige råd og forståelse af FN komiteernes forskellige mandater og begrænsninger af samme blandt andet med fokus på internationale og geopolitiske problemstillinger; fx klimaforandringer, bæredygtighed, konflikter og fredssituationer.

ATUMUN stræber mod at give deltagerne både demokratiske og diplomatiske evner og at skabe rum for at udfolde disse. ATUMUN ønsker at opbygge et netværk af politisk engagerede unge mennesker, der mødes årligt til ATUMUN konferencen, og som kan deltage i øvrige MUNkonferencer som ATU delegation. ATUMUN ønsker med sin etablering at kunne anspore deltagerne i konferencerne til at anvende ovenfornævnte evner, når de i fremtiden får en rolle i at være med til at skabe fred og fordragelighed i verden.

ATUMUN sigter mod at etablere tættere forbindelse mod øvrige MUN-konferencer både i Danmark og i udlandet og håber på gensidige invitationer.

ATUMUNkonferencen i 2017 bestod af en komitéer, der behandlede afløserne til FN Agenda 2030 og de 17 verdensmål. 

Et MUN er en simulering af et mere eller mindre fiktivt scenarie inden for FN's Generalforsamling, Sikkerhedsrådet eller andre relevante internationale FN-organer.

Fælles for alle MUNs er, at deltagerne repræsenterer et land i enten Sikkerhedsrådet eller et andet FN-organ. De skal her efter bedste evne forsøge at finde løsninger og søge kompromiser på den konflikt, de behandler i den pågældende komité. Løsninger der vel og mærke er så tæt som overhovedet muligt på den respektive nationale dagsorden for det land, de enkelte deltagere repræsenterer. Der sigtes mod at skabe virkelige løsninger på aktuelle problemstillinger, og som i de virkelige forhandler, vil det ikke altid lykkes at vedtage resolutioner og opnå enighed. Forhandlingsprocesserne giver deltagerne realistiske erfaringer og brugbar læring.

For at forhandlingerne er så virkelighedsnære som muligt, er det vigtigt, at deltagerne tilegner sig en betydelig viden om den udenrigspolitik, det land de repræsenterer, ønsker at få gennemført.